Mimořádná valná hromada 2010

Konala se 10. září 2010 v Táboře v předvečer Táborských setkání.

Konala se 10. září 2010 v Táboře v předvečer Táborských setkání. Zástupci členských měst se zabývali mj. připravou 3. husitského putování a aktualizací webové stránky. Na jednání byli pozváni také zástupci Husitského muzea v Táboře s cílem projednat možnosti hlubší spolupráce.

11. září se přítomní zúčastnili slavnostního otevření nové expozice v Husitském muzeu. Jedním z programů vernisáže bylo předání ocenění panu Theo Männerovi z německého města Neunburg vorm Wald.

Společenství gratuluje

Ocenění města Tábora panu Theo Männerovi

V rámci letošního festivalu Táborská setkání 2010 bylo na základě návrhu pana RNDr. Jiřího Návary, Společnosti pro zachování husitských památek a Husitského muzea předáno panu Theo Männerovi z německého města Neunburg vorm Wald ocenění za významné zásluhy při propagaci města Tábora a husitství. K tomuto zejména přispělo v roce 1998 spoluzaložení tzv. Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí, ve kterém je momentálně 16 členských měst. Na základě společné historie a tradice se členská města aktivně zapojila do spolupráce v kulturní oblasti, která přesahuje hranice. Cílem jejich aktivit je podporovat mezinárodní setkání občanů na místní úrovni. Svou činnost pokládají členové Společenství za důležitou součást evropského integračního procesu a dosažení porozumění mezi národy.

Předání ocenění se zúčastnil také pražský historik PhDr. Jiří Kořalka, DrSC., který přiblížil úlohu pana Männera při vytváření vzájemných partnerských vztahů mezi městem Tábor a městem Neunburg vorm Wald.

Starostka města Tábora Ing. Hana Randová předala panu Männerovi jako projev uznání Vítací erbovou číši se znakem města Tábora.

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům