Valná hromada 2015

se konala v Borovanech 29. a 30. října.

Zástupci členských měst se sešli na valné hromadě roku 2015 29. a 30. října v historickém malovaném sále v Borovanech.

Zprávu o aktivitách Společenství a činnosti předsednictva za rok 2015 přednesl předseda Dr. W. Rügert. Podal informaci o stavu a dalšímu postupu při přípravě druhé části Husitské kulturní stezky  (web, reklamní prospekt, symbol stezky, příprava textů, obrazového materiálu, termín otevření stezky, možné cesty propagace stezky) a o přípravě a účasti Společenství na projektu města Kostnice, „Výletu do středověku“. Akci bude organizovat firma Konzilstadt Konstanz a bude se konat v Kostnici v květnu 2016 v rámci kostnického koncilního jubilea.

Společenství projednalo návrhy na změnu stanov v části týkající se limitu financí, se kterými může výbor každorožně disponovat, a schválilo poskytnutí potřebných finančních prostředků na dokončení projektu Husitské kulturní stezky.

Společenství bylo dále informováno o již tradičním putování, Husovy pouti, organizované v Českém Brodě, v tomto roce k 600. pamětnímu dni Jana Husa, kterou finančně podpořilo. Návrhy nové reklamy webu realizovány nebyly, webová stránka Společenství je nadále významnou reklamou akcí členských měst - v roce 2015 se zvýšil počet návštěv o 34%. Účastníkům byla předána zpráva o hospodaření za minulý rok 2014 a v závěru jednání byl zvolen na další dvouleté období nový výbor. Do něho byla opětovně zvolena města Kostnice, Tábor, Sezimovo Ústí a Bernau bei Berlin, předsedajícím městem město Tábor.

 

 

Die Vertreter der Mitgliederstädte der Vereinigung trafen sich zu ihrer Vollversammlung 2015 im historischen gemalten Saal des Klosters in Borovany am 29. und 30. Oktober.

Den Bericht über die Aktivitäten der Vereinigung und der Tätigkeit des Vorstandes im Jahr 2015 trug der Vorsitzende Dr. W. Rügert vor. Er unterrichtete über den Sachsand und das weitere Vorgehen bei der Bearbeitung des zweiten Teiles der Husitischen Kulturroute (Web, Flyer, Symbol der Route, Vorbereitung der Texte und des Bildermaterials, Termin der Eröffnung, mögliche Propagation der Route) und über die Vorbereitung und Teilnahme der Vereinigung am Projekt der Stadt Konstanz „Ausflug ins Mittelalter“. Die von der Firma Konzilstadt Konstanz organisierte Veranstaltung wird in Konstanz im Mai 2016 stattfinden.

Die Vereinigung behandelte die Vorschläge der Änderung in der Satzung, die das jährliche dem Vorstand zur Verfügung stehende Limit der Finanzen regeln, und genehmigte die Gewährung der notwendigen Finanzen für das Fertigstellen des Projektes der Hussitischen Kulturroute.

Die Vereinigung wurde ferner über die Vorbereitung der schon traditionellen Wanderung, der Hus-Pilgerfahrt, informiert, die in Cesky Brod zum 600. Gedenktag organisiert wurde und die die Vereinigung finanziell auch unterstützte. Die Vorschläge zur neuen Reklame der Webseite wurden nicht realisiert, der Web der Vereinigung ist weiterhin ein wichtiger Teil der Reklame der Veranstaltungen der Mitgliedsstädte – im Jahr 2015 erhöhten sich die Besucherzahlen um 34%. Den Teilnehmern wurde der Bericht über die Einahmen und Ausgaben für das Jahr 2014 übergeben und am Ende der Tagung wurde für die nächsten zwei Jahre der neue Vorstand gewählt. Seine Mitglieder wurden nochmalig die Städte Konstanz, Tábor, Sezimovo Ústí und Bernau bei Berlin, den Vorsitz übernimmt die Stadt Tábor.

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům